نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه

عقد قرارداد پشتیبانی شبکه، خدمات پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، جزء اصلی ترین بخش های شروع پروژه های شبکه می باشد. در این بخش 2 نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه درج گردیده است. در صورتی که شما نیز برای سازمان یا شرکت خود قصد عقد قرارداد پشتیبانی شبکه دارید این نمونه ها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

فرمت قرارداد های شبکه های کامپیوتری که در بخش زیر آورده شده است از پروژه های واقعی شرکت زانیم می باشد. لذا می توانید با اطمینان خاطر از آنها استفاده نمایید.

در نطر داشته باشید که قراردادهای شبکه و بندهای مورد نیاز در شبکه به شناخت کارفرما، حساسیت پروژه، سوابق همکاری، قراردادهای دریافت خدمات یا خرید تجهیزات و… بستگی دارد. لدا باید این موارد را در نظر داشته باشیم

فرمت قرارداد پشتیبانی شبکه

پشتیبانی شبکه جزء خدماتی است که تقریبا تمام کسب و کارها به آن نیاز دارند. همه کسب و کار ها برای عقد قرارداد شبکه به دنبال فرمت قرارداد پشتیبانی شبکه هستند. مواردی که در قرارداد پشتیبانی شبکه درج می شود در ادامه پروژه بیشتر اهمیت خود را نشان میدهد. اگر حدود اختیارات و وظایف افراد به درستی در شروع کار مشخص شود، در ادامه نیز قرارداد دقیق تر توسط افراد اجرا می گردد. اما در صورتی که قرارداد شبکه دارای ضعف های زیادی باشد در ادامه بیشتر باعث اختلاف بین طرفین می گردد.

برای این که بتوانید فرمت قرارداد پشتیبانی شبکه کامل و دقیقی داشته باشید می توانید از دو فرمت قراردادی که در ادامه ارائه داده ایم استفاده کنید. می توانید این قراردادها را متناسب با پروژه های خود ویرایش و تکمیل کنید. به عنوان مثل می توانید متناسب با پروژه خود وظایف پیمانکار مجری خدمات شبکه را تکمیل کنید. یا شرایط ویژه سازمان خود را در نظر بگیرید و متناسب با قوانین داخلی شرکت نحوه پرداخت یا مالیات های پروزه را تبیین کنید.

 

نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه – شماره 1

قرارداد زیر جهت دریافت خدمات پشتیبانی شبکه های کامپیوتری تنظیم گردیده است

قرارداد پشتیبانی و نگهداری شبکه

ایـن قــرارداد بین شرکـت ………………….. به شمــاره ثبت ………………………. کــداقتصادی ………………… به نمــایندگی ……………………….. به نشانی: ……………………… و شماره تلفن …………..که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می شود از یک طرف و شرکت پ………………. به شماره ثبت …………… مورخ ……………..  کد اقتصادی …………………. به نمــایندگی …………………. به نشانی:  ………………………. به شماره تلفن: ……………….. و شماره فکس: …………….. که از این پس در این قرارداد به اختصار «مشاور» نامیده  می­ شود با شرایط زیر در مورخة 1………….. امضاء، مبادله و منعقد گرديد:

 

ماده 1) موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد حاضر به شرح زير است:

نگهداری، پشتیبانی و مشاوره شبکه داخلی و خارجی شرکت ……………………….

 

ماده 2) مدت قرارداد:

مدت این قرارداد ……. ماه تعيين مي گردد.

تبصره 1: تاريخ آغاز قرارداد حاضر همزمان با دریافت پیش پرداخت می باشد.

 

ماده 3) مبلغ قرارداد ونحوه پرداخت:

مبلغ کل قرارداد معادل …………………. ريال (……………… ريال) مي باشد که جهت انجام خدمات زیر، توسط کارفرما پرداخت مي شود.

…..% از مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت، پرداخت می گردد.

در انتهای هر ماه صورت وضعیت مربوط به عملکرد آن ماه پس از تائید کارفرما پرداخت می گردد.

تبصره 1- کليه پرداخت های فوق الذکر در تمامی مراحل منوط به تاييد و تصويب کارفرما مي باشد.

تبصره2- کارفرما می بایست ظرف یک هفته نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص صورت وضعیت ارسالی اقدام نماید.

تبصره 3- مشاور در مقابل دريافت پيش پرداخت، تضمین مورد تایید کارفرما را در اختیار کارفرما قرار می دهد. اين چک يا سفته بصورت امانت در نزد کارفرما نگهداری و پس از انجام موضوع قرارداد، هنگام تسويه حساب پایان قرارداد حاضر به مشاور مسترد خواهد شد.

 

ماده 4)- کسور قانونی:

کليه پرداخت هايی که از سوی کارفرما در وجه مشاور صورت مي گيرد مشول کسور قانونی به شرح زير مي باشد:

 1. ماليات مستقيم: براساس ماده 104 ماليات­های مستقيم از صورت وضعيت مشاور ماليات تکليفی به ميزان 3% مبلغ پرداختی، توسط کارفرما کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارايی واريز و مدارک مربوط به پرداخت، تحويل مشاور خواهد شد.
 2. حق بيمه: از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت مشاور 5% به عنوان علی الحساب حق بیمه کسر و نزد کارفرما خواهند ماند . عودت علي الحساب‌هاي كسرشده به مشاور، منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی در پایان قرارداد می باشد.

 

ماده 5) تعهدات مشاور

 1. مشاور متعهد مي باشد که در ارائه و انجام خدمات مربوطه نهايت دقت و امانت را بکار برد.
 2. مشاور متعهد مي باشد کليه ضوابط جاری سازمان کارفرما را درخصوص اجرای قرارداد حاضر رعايت نمايد.
 3. مشاور متعهد مي باشد کليه اطلاعاتی را که در جريان اجرای قرارداد حاضر حاصل مي شود، محرمانه نزد خود حفظ کند.
 4. مشاور متعهد مي باشد درصورت تصمیم به فسخ قرارداد موارد را به صورت کتبی و 30 روز قبل به کارفرما اعلام نماید
 5. مشاور متعهد می گردد در مقابل هر یک از درخواست های کارفرما نظرات مشاوره ای فنی خودرا بدون در نظر گرفتن درخواست اولیه کارفرما ارائه نماید.

ماده 6) تعهدات کارفرما

 1. کارفرما متعهد مي گردد که حقوق مشاور را وفق مفاد مواد 3 و 4 قرارداد حاضر پرداخت نمايد.
 2. کارفرما متعهد مي گردد که نسبت به تامين ابزار و محل کار مشاور اقدام مقتضی را به انجام رساند.
 3. کارفرما متعهد مي گردد کليه مبادی اطلاعاتی مربوطه را به منظور تحقق هرچه بهتر موضوع قرارداد حاضر توجيه و موظف به همکاری با مشاور نمايد.
 4. کارفرما متعهد مي گردد که در صورت تصمیم به فسخ قرارداد، مراتب را حداقل 30 روز قبل به مشاور ابلاغ نمايد.

ماده 7) جريمه تاخير:

 1. چنانچه بنا به تشخيص کارفرما، مشاور تعهداتی را که به موجب اين قرارداد برعهده گرفته به موقع و در زمان تعيين شده به انجام نرساند، به ازای هر روز تاخير 2% درصد از مبلغ پرداختی دوره مربوطه قرارداد جريمه خواهد شد. اين جريمه از محل پرداخت دوره مربوطه مشاور کسر و به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
 2. چنانچه تاخيرات مشاور در انجام تعهدات مربوطه بيش از 10 روز به طول انجامد، کارفرما مجاز خواهد بود قرارداد را يک طرفه فسخ و طبق مفاد ماده 9 قرارداد حاضر عمل نمايد.

ماده 8) فسخ قرارداد:

 1. چنانچه کارفرما به هر دلیل تشخیص دهد مشاور درخصوص بکارگیری نفرات فنی، انجام وظایف محوله، عدم انجام مفاد قرارداد، کوتاهی و يا سهل انگاری نمايد، کارفرما مراتب را طی اخطار کتبی رسما”به مشاور ابلاغ نماید.
 1. در صورت دريافت اخطار کتبی کارفرما، مشاور موظف است حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به رفع موضوع يا موضوعات ابلاغ شده اقدام نمايد. چنانچه مشاور طی مدت تعيين شده نسبت به رفع موارد ابلاغ شده اقدام ننمايد، کارفرما می تواند قرارداد بطور يک طرفه فسخ نمايد.
 2. درصورت فسخ قرارداد از سوی کارفرما، کارفرما موظف می گردد هزینه خدمات دریافتی را تا تاریخ مذکور به مشاور پرداخت نماید.

تبصره 1- کسور مربوطه در اين ماده شامل خسارت های احتمالی وارده بر کارفرما و نيز کسور قانونی خواهد بود.

تبصره 2- تشخيص و برآورد میزان خسارت های وارده بر کارفرما به دلیل کوتاهی مشاور بر عهده ناظر مورد تایید طرفین مي باشد.

 

ماده 9) اسناد قرارداد:

اسناد قرارداد حاضر عبارتند از:

 1. متن حاضر بعنوان متن اصلی قرارداد
 2. کليه صورتجلسه های مورد توافق.

 

ماده 10) ساير موارد

 1. محل کار مشاور در محل شرکت کارفرما جهت انجام عملیات میدانی و شرکت مشاور جهت انجام مستندسازی و عملیات پشتیبانی آنلاین تعيين ميگردد.
 2. چنانچه به عللی خارج از حيطه اقتدار اراده طرفين (نظير سيل، زلزله، جنگ و …) انجام تمام و يا قسمتی از تعهدات مندرج در اين قرارداد امکان پذير نباشد، مادام که که این مشکلات وجود داشته باشد، عدم انجام تعهداتی که عرفا” متاثر از حالات فوق مي باشد، تخلف از مفاد اين قرارداد تلقی نمي شود.
 3. در کليه مواردی که اين قرارداد سکوت کرده است، قوانين جمهوری اسلامی ايران صادق و جاری مي باشد.

اين قرارداد در ……… ماده و …. تبصره (شامل … صفحه) و … پيوست، در دو نسخه تنظيم، امضاء و مبادله گرديده است که هر دو نسخه دارای ارزش و اعتبار يکسان ميباشد.

 

کارفرما

نام و نام خانوادگی

مهر و امضاء

 

بررسی قرارداد شبکه

 

نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه – شماره 2

نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه جهت خرید تجهیزات شبکه تنظیم گردیده است. همانطور که می دانیم تامین تجهیزات نقش مهمی در کیفیت اجرای خدمات اکتیو شبکه دارد. لذا دقت در عقد قرارداد دقیق و شفاف به حفظ کیفیت خرید و ادامه پیشبرد این خدمات کمک شایانی خواهد داشت. در تامین تجهیزات رعایت زمانبندی، بررسی تخصصی تجهیزات، هماهنگی پروتکل های ساخت شبکه، همخوانی شبکه با زیرساخت اکتیو و پسیو موجود در محل کارفرما و … بسیار مهم است.

قرارداد خرید تجهیزات شبکه های کامپیوتری

 

ماده 1- طرفين  قرارداد:

این قرارداد بین شركت ……………….. به شناسه ملی …………… به نمایندگی عمده آقای/خانم ……………… به نشانی: ………………………….. و شماره تماس ……………… که در این قرارداد به اختصار «خریدار» نامیده می شود از یک طرف و شرکت …………………….. به نمایندگی آقای/خانم ……………… و کد اقتصادی ……………………….. به نشانی: ……………………………….. به شماره تلفکس: …………………. که از این پس در این قرارداد به اختصار «فروشنده» نامیده می­ شود با شرایط زیر امضاء، مبادله و با شرايط ذيل منعقد مي‏ گردد.

 

ماده 2 موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد “خرید تجهیزات شبکه های کامپیوتری

 

ماده 3زمان تحویل موضوع قرارداد:

زمان تحویل موضوع قرارداد  ……. روز کاری پس از دریافت ………. درصد از مبلغ قرارداد می باشد.

 

ماده 4 مبلغ قرارداد ونحوه پرداخت:

مبلغ انجام موضوع قرارداد عبارت است ……………. ريال (……………………….. ریال) به صورت خالص می باشد.

 • ………% مبلغ قرارداد معادل ………… ريال بعنوان پيش پرداخت پس از انعقاد قرارداد، در وجه فروشنده پرداخت مي‌شود.
 • ………% مبلغ قرارداد معادل ………….ریال پس از صورتجلسه تحویل تجهیزات موضوع قرارداد  حداكثر ظرف مدت ….. روز توسط خریدار به فروشنده پرداخت مي‌شود.

تبصره یک – فروشنده در مقابل دريافت پيش پرداخت، تضمین مورد تایید کارفرما را ارائه خواهد داد. اين چک پس از تحویل تجهیزات به فروشنده مسترد خواهد شد.

تبصره دو:  مبلغ دقیق قرارداد مطابق نرخ ارز مورد تایید سایت ………. در روز خرید می تواند کاهش یا افزایش داشته باشد.

 

ماده 5- محل تحویل تجهیزات

محل تحویل تجهیزات موضوع قرارداد آدرس فروشنده می باشد که در ماده … درج گردیده است.

 

ماده 6– مفاد فسخ قرارداد

 • در صورت وقوع هر يك از موارد زير قرارداد فسخ مي گردد:
 • ورشكستگي، مصادره و ضبط اموال، انحلال و بسته شدن شركت های طرف قرارداد
 • وجود شرايط غيرقابل پيش بيني و يا حوادث قهريه (فورس ماژور) طبق ماده …. قرارداد
 • عدم انجام تعهدات توسط طرف های قرارداد در مدت قرارداد

طرف های قرارداد در صورت وقوع حوادث قهریه، انحلال یا ورشکستگی شرکت، عدم انجام تعهدات، ابتدا طي اخطار كتبي با ذكر مورد ازطرف دیگر مي‌خواهد ظرف مدت 15 روز به تعهدات خود عمل نمايد، در صورتي كه اثبات گردد هریک نمی توانند به مظایف خود عمل نمایند، طرف مقابل می تواند قرارداد را فسخ نموده و مراتب را كتبا به طرف دیگر اعلام كند.

 

ماده 7 تعهدات فروشنده

 1. فروشنده متعهد می گردد تجهیزات موضوع قرارداد را طبق لیست درخواستی کارفرما تحویل نماید.
 2. فروشنده متعهد مي‌گردد نسبت به هر گونه تجهیزات اضافي مورد درخواست خریدار در قالب قرارداد جداگانه همكاري لازم را انجام دهد.
 3.  کليه اطلاعاتی را که در جريان اجرای قرارداد حاضر حاصل مي شود، محرمانه بوده و فروشنده متعهد می گردد که آن را نزد خود حفظ نماید.

 

ماده 8- تعهدات خریدار

 1. خریدار متعهد است که حقوق فروشنده را وفق مفاد ماده … قرارداد حاضر ظرف مدت … روز کاری پرداخت نمايد.
 2. خریدار متعهد است تجهیزات موضوع قرارداد را مطابق با پیوست شماره ….. قرارداد تحویل و تائید نماید.

 

ماده 9– حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف، ابتدا مسأله طي جلسه‌اي با حضور نمايندگان دوطرف بررسي گرديده، چنانچه موضوع اختلاف در جلسه مشترک حل و فصل نگرديد، طرفين مي‌توانند جهت حل اختلاف به مراجع قضایی صالحه مراجعه نمايند.

ماده 10– حالت‏هاي غيرعادي:

در صورت بروز هرگونه مسائل غيرعادي شامل سیل، زلزله، جنگ فیزیکی و غیره، تعهدات طرفين قرارداد با تشكيل هيئت ماده …. مورد بازنگري قرار خواهد گرفت كه صورتجلسه منعقده معتبر و قابل اجرا خواهد بود. در صورتي كه شرايط غيرعادي بيش از يك ماه به طول انجامد، طرفين حق فسخ اين قرارداد را خواهند داشت.

 

ماده 11– نسخ قرارداد:

اين قرارداد در ….. ماده، … تبصره و … پیوست در … صفحه در … نسخه كه هر كدام حكم واحد دارند، تنظيم گرديده است و كليه نسخ حكم واحد دارد. بديهي است پس از امضاي قرارداد كليه مذاكرات قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

 

 خریدار

نام و نام خانوادگی

مهر و امضاء

مشاور

نام و نام خانوادگی

مهر و امضاء

 

نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه

 

جمع بندی و نتیجه گیری

در اینجا دو نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه برای ارائه خدمات و خرید تجهیزات ارائه شده است. در نظر داشته باشید که در بسیاری از پروژه ها ممکن است کارفرما درخواست ارائه خرمات و خرید تجهیزات را با هم داشته باشد. در این شرایط می توانید با ترکیب این دو قرارداد به یک قرارداد جامع و کامل دست پیدا کنید.

درباره ما

زانیم در تلاش است برای هر پروژه همه ابعاد فنی، و تکنولوژیکی یک پروژه را بررسی کند و مناسبترین راه کارها را برای برآورده سازی نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت پروژه ها برآورده سازد.

بررسی اختصاصی هر پروژه و رویکرد فنی و  Solution  محور به پروژه ها مواردی است که می تواند برای هر پروزه ارزش افزوده قابل توجهی به همراه داشته باشد. 

تماس با ما

کلیه حقوق این سایت مربوط به گروه زانیم می باشد.

برای دریافت لیست رپورتاژهای انگلیسی با ما تماس بگیرید.
This is default text for notification bar